Podmienky

LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM APLIKÁCIE NA LICENCOVANÚ APLIKÁCIU

Aplikácie sprístupnené cez App Store sú vám licencované, nie predávané. Vaša licencia na každú aplikáciu je podmienená vaším predchádzajúcim prijatím buď tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom licencovanej aplikácie („Štandardná EULA“), alebo vlastnej licenčnej zmluvy s koncovým používateľom medzi vami a Poskytovateľom aplikácie („Vlastná EULA“), ak je poskytnuté. Vašu licenciu na akúkoľvek aplikáciu Apple podľa tejto štandardnej EULA alebo vlastnej EULA udeľuje spoločnosť Apple a vašu licenciu na akúkoľvek aplikáciu tretej strany podľa tejto štandardnej EULA alebo vlastnej EULA udeľuje poskytovateľ aplikácie danej aplikácie tretej strany. Akákoľvek aplikácia, na ktorú sa vzťahuje táto štandardná zmluva EULA, sa tu označuje ako „licencovaná aplikácia“. Poskytovateľ aplikácie alebo spoločnosť Apple (ďalej len „poskytovateľ licencie“) si vyhradzuje všetky práva na licencovanú aplikáciu, ktoré vám nie sú výslovne udelené podľa tejto štandardnej zmluvy EULA.

a. Rozsah licencie: Poskytovateľ licencie vám udeľuje neprenosnú licenciu na používanie licencovanej aplikácie na akýchkoľvek produktoch značky Apple, ktoré vlastníte alebo ovládate a ako to povoľujú Pravidlá používania. Podmienky tejto štandardnej EULA budú upravovať akýkoľvek obsah, materiály alebo služby dostupné alebo zakúpené v rámci Licencovanej aplikácie, ako aj aktualizácie poskytované Poskytovateľom licencie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú Licencovanú aplikáciu, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná vlastnou EULA. S výnimkou prípadov uvedených v Pravidlách používania nesmiete distribuovať alebo sprístupňovať licencovanú aplikáciu prostredníctvom siete, kde by ju mohli súčasne používať viaceré zariadenia. Licencovanú aplikáciu nesmiete prenášať, redistribuovať ani sublicencovať a ak predáte svoje zariadenie Apple tretej strane, musíte pred tým odstrániť licencovanú aplikáciu zo zariadenia Apple. Nesmiete kopírovať (okrem prípadov povolených touto licenciou a Pravidlami používania), spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód, upravovať alebo vytvárať odvodené diela licencovanej aplikácie, akýchkoľvek aktualizácií alebo akejkoľvek jej časti ( s výnimkou a len v takom rozsahu, v akom je akékoľvek vyššie uvedené obmedzenie zakázané príslušným zákonom, alebo v rozsahu povolenom licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie akýchkoľvek komponentov s otvoreným zdrojom, ktoré sú súčasťou licencovanej aplikácie).

b. Súhlas s používaním údajov: Súhlasíte s tým, že poskytovateľ licencie môže zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie – okrem iného vrátane technických informácií o vašom zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach – ktoré sa pravidelne zhromažďujú na uľahčenie poskytovania aktualizácií softvéru. , podpora produktu a ďalšie služby pre vás (ak nejaké existujú) súvisiace s licencovanou aplikáciou. Poskytovateľ licencie môže použiť tieto informácie, pokiaľ budú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje, na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb alebo technológií.

c. Ukončenie. Táto štandardná EULA je platná, kým ju neukončíte vy alebo poskytovateľ licencie. Vaše práva podľa tejto štandardnej EULA sa automaticky ukončia, ak nedodržíte niektorú z jej podmienok.

d. Externé služby. Licencovaná aplikácia môže umožňovať prístup k službám a webovým stránkam poskytovateľa licencie a/alebo tretích strán (súhrnne a jednotlivo „Externé služby“). Súhlasíte s používaním Externých služieb na vlastné riziko. Poskytovateľ licencie nie je zodpovedný za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti akýchkoľvek externých služieb tretích strán a nenesie zodpovednosť za žiadne takéto externé služby tretích strán. Údaje zobrazené akoukoľvek licencovanou aplikáciou alebo externou službou, vrátane, ale nie výlučne, finančných, lekárskych a lokalizačných informácií, slúžia len na všeobecné informačné účely a nie sú zaručené poskytovateľom licencie ani jeho zástupcami. Externé služby nebudete používať žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami tejto štandardnej EULA alebo ktorý porušuje práva duševného vlastníctva poskytovateľa licencie alebo akejkoľvek tretej strany. Súhlasíte s tým, že nebudete používať Externé služby na obťažovanie, zneužívanie, prenasledovanie, vyhrážanie sa alebo očierňovanie akejkoľvek osoby alebo subjektu a že Poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za žiadne takéto použitie. Externé služby nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo vo vašej domovskej krajine a nemusia byť vhodné alebo dostupné na použitie v konkrétnej lokalite. V rozsahu, v akom sa rozhodnete používať takéto Externé služby, nesiete výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie akýchkoľvek platných zákonov. Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, odstrániť, zakázať alebo uvaliť obmedzenia alebo obmedzenia prístupu na akékoľvek externé služby bez upozornenia alebo zodpovednosti voči vám.

e. ŽIADNA ZÁRUKA: VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE LICENCOVANEJ APLIKÁCIE JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM SÚ LICENCOVANÁ APLIKÁCIA A AKÉKOĽVEK SLUŽBY VYKONÁVANÉ ALEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKÁCIOU POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK LDISCLAIRNS. A PODMIENKY S OHĽADOM NA LICENCOVANÚ APLIKÁCIU A AKÉKOĽVEK SLUŽBY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK A/ALEBO PODMIENOK OBCHODOVANIA, AKCIE PLATNOSTI, PLATNOSTI PLATOBNÝCH PLATNOSTÍ , TICHÉHO UŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ANI RADY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM LICENCIE ALEBO JEHO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM NEVYTVÁRAJÚ ZÁRUKU. AK SA LICENCOVANÁ APLIKÁCIA ALEBO SLUŽBY UKÁŽE, ŽE JSOU CHYBNÉ, BERIETE NA VÁS VŠETKY NÁKLADY NA VŠETKY POTREBNÉ SERVIS, OPRAVY ALEBO OPRAVY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENÍ PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTREBITEĽA, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE A OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

f. Obmedzenie zodpovednosti. V ROZSAHU, KTORÝ NIE JE ZAKÁZANÝ ZÁKONOM, V ŽIADNOM PRÍPADE POSKYTOVATEĽ LICENCIE NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZA ŠKODY ZA NÁROKY ZA NÁROKY AKÉKOĽVEK INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ALEBO STRATY, VZNIKNUTÉ ALEBO SÚVISIACE S VAŠÍM POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ LICENCOVANÚ APLIKÁCIU, BEZ OHĽADOM NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVU, PREČINKU) ALEBO INÉ INFORMÁCIE MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V žiadnom prípade celková zodpovednosť poskytovateľa licencie voči vám za všetky škody (iné ako tie, ktoré môžu vyžadovať platné zákony v prípadoch ujmy na zdraví) nepresiahne sumu päťdesiat dolárov (50.00 USD). Vyššie uvedené obmedzenia platia aj v prípade, ak vyššie uvedený opravný prostriedok nesplní svoj podstatný účel.

g. Licencovanú aplikáciu nesmiete používať ani inak exportovať alebo reexportovať, ak to nepovoľujú zákony Spojených štátov amerických a zákony jurisdikcie, v ktorej bola licencovaná aplikácia získaná. Najmä, ale bez obmedzenia, licencovaná aplikácia sa nesmie exportovať ani reexportovať (a) do krajín, na ktoré je uvalené embargo v USA, alebo (b) komukoľvek na zozname špeciálne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA alebo na zakázaných osobách Ministerstva obchodu USA Zoznam alebo Zoznam entít. Používaním licencovanej aplikácie vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v žiadnej takejto krajine ani na žiadnom takomto zozname. Súhlasíte tiež s tým, že tieto produkty nebudete používať na žiadne účely zakázané zákonom Spojených štátov amerických, vrátane, bez obmedzenia, vývoja, dizajnu, výroby alebo výroby jadrových, raketových alebo chemických alebo biologických zbraní.

h. Licencovaná aplikácia a súvisiaca dokumentácia sú „komerčné položky“, ako je tento pojem definovaný v 48 C.F.R. § 2.101, ktorý pozostáva z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie komerčného počítačového softvéru“, ako sa tieto výrazy používajú v 48 C.F.R. § 12.212 alebo 48 C.F.R. § 227.7202, ako je uplatniteľné. V súlade s 48 C.F.R. § 12.212 alebo 48 C.F.R. § 227.7202-1 až 227.7202-4, podľa toho, čo je relevantné, Komerčný počítačový softvér a Dokumentácia komerčného počítačového softvéru sú licencované pre koncových používateľov vlády USA (a) len ako komerčné položky a (b) len s tými právami, ktoré sú udelené všetkým ostatným koncoví používatelia podľa tu uvedených podmienok. Nezverejnené práva vyhradené podľa zákonov o autorských právach Spojených štátov amerických.

i. S výnimkou rozsahu výslovne uvedeného v nasledujúcom odseku sa táto zmluva a vzťah medzi vami a spoločnosťou Apple budú riadiť zákonmi štátu Kalifornia, s výnimkou ustanovení o konflikte zákonov. Vy a Apple súhlasíte s tým, že sa pri riešení akéhokoľvek sporu alebo nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy podriadite osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov v grófstve Santa Clara v Kalifornii. Ak (a) nie ste občanom USA; (b) nemáte bydlisko v USA; (c) nepristupujete k Službe z USA; a (d) ste občanom jednej z krajín uvedených nižšie, týmto súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude riadiť príslušným právom uvedeným nižšie, bez ohľadu na ustanovenia o konflikte právnych predpisov, a sa týmto neodvolateľne podriaďuje nevýhradnej jurisdikcii súdov so sídlom v štáte, provincii alebo krajine uvedenej nižšie, ktorej právom sa riadi:

Ak ste občanom ktorejkoľvek krajiny Európskej únie alebo Švajčiarska, Nórska alebo Islandu, rozhodným právom a fórom budú zákony a súdy v mieste vášho obvyklého bydliska.

Z uplatňovania tejto dohody je špecificky vyňatý zákon známy ako Dohovor Organizácie Spojených národov o medzinárodnom predaji tovaru.

Obchodné podmienky POSY

Tieto Podmienky upravujú

the use of this Application, and,
any other related Agreement or legal relationship with the Owner

právne záväzným spôsobom. Slová s veľkými písmenami sú definované v príslušnej vyhradenej časti tohto dokumentu.

Používateľ si musí tento dokument pozorne prečítať.

Hoci celý zmluvný vzťah týkajúci sa týchto Produktov uzatvára výlučne Vlastník a Používatelia, Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že ak im bola táto Aplikácia poskytnutá prostredníctvom obchodu Apple App Store, spoločnosť Apple môže vymáhať tieto Podmienky ako oprávnená tretia strana. .

Túto aplikáciu poskytuje:

TCS – The Ceramic School Sro
Höhenstrasse 15,
Feldkirchen,
korutánsko,
9560, Rakúsko
DPH: ATU76323168

Kontaktný email na majiteľa: office@ceramic.school
Čo by mal používateľ vedieť na prvý pohľad

Please note that some provisions in these Terms may only apply to certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply to Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In the absence of any such mention, clauses apply to all Users.

The right of withdrawal only applies to European Consumers.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Pokiaľ nie je uvedené inak, podmienky používania podrobne uvedené v tejto časti platia vo všeobecnosti pri používaní tejto aplikácie.

V špecifických scenároch môžu platiť jednotlivé alebo dodatočné podmienky používania alebo prístupu av takýchto prípadoch sú dodatočne uvedené v tomto dokumente.

Používaním tejto aplikácie používatelia potvrdzujú, že spĺňajú nasledujúce požiadavky:

There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Users aren’t located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist-supporting” country;
Users aren’t listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties;

Registrácia účtu

Na používanie služby sa používatelia môžu zaregistrovať alebo vytvoriť používateľské konto, pričom poskytnú všetky požadované údaje alebo informácie úplným a pravdivým spôsobom.
Používatelia môžu Službu používať aj bez registrácie alebo vytvorenia Používateľského účtu, čo však môže spôsobiť obmedzenú dostupnosť určitých funkcií alebo funkcií.

Používatelia sú zodpovední za dôverné a bezpečné uchovávanie svojich prihlasovacích údajov. Z tohto dôvodu sú používatelia tiež povinní zvoliť si heslá, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy sily povolenej touto aplikáciou.

Registráciou Používatelia súhlasia s plnou zodpovednosťou za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú pod ich používateľským menom a heslom.
Používatelia sú povinní bezodkladne a jednoznačne informovať Vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente, ak si myslia, že ich osobné údaje, vrátane, ale nie výlučne, používateľských účtov, prístupových poverení alebo osobných údajov, boli porušené, neoprávnene zverejnené alebo odcudzené.
Podmienky registrácie účtu

Registrácia Používateľských účtov v tejto Aplikácii podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Registráciou Používatelia súhlasia so splnením týchto podmienok.

Accounts registered by bots or any other automated methods are not permitted.

Unless otherwise specified, each User must register only one account.

Unless explicitly permitted, a User account may not be shared with other persons.

Zrušenie účtu

Používatelia môžu kedykoľvek ukončiť svoj účet a prestať používať Službu vykonaním nasledujúcich krokov:

By using the tools provided for account termination on this Application.

By directly contacting the Owner at the contact details provided in this document.

Pozastavenie a vymazanie účtu

Vlastník si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia kedykoľvek a bez upozornenia pozastaviť alebo vymazať používateľské účty, ktoré považuje za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto Podmienky.

Pozastavenie alebo vymazanie používateľských účtov neoprávňuje používateľov k žiadnym nárokom na kompenzáciu, náhradu škody alebo náhradu.

Pozastavenie alebo vymazanie účtov z dôvodov, ktoré možno pripísať Používateľovi, neoslobodzuje používateľa od platenia akýchkoľvek príslušných poplatkov alebo cien.
Obsah tejto aplikácie

Pokiaľ nie je uvedené inak alebo to nie je jasne rozpoznateľné, všetok obsah dostupný v tejto Aplikácii vlastní alebo poskytuje Vlastník alebo jeho poskytovatelia licencií.

Vlastník vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že obsah poskytovaný v tejto Aplikácii neporušuje žiadne platné zákonné ustanovenia alebo práva tretích strán. Nie vždy je však možné dosiahnuť takýto výsledok.
V takýchto prípadoch, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zákonné výsady používateľov na presadzovanie ich práv, používateľov prosíme, aby prednostne nahlásili súvisiace sťažnosti pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.
Práva týkajúce sa obsahu tejto Aplikácie – Všetky práva vyhradené

Vlastník vlastní a vyhradzuje si všetky práva duševného vlastníctva na akýkoľvek takýto obsah.

Používatelia preto nesmú používať takýto obsah žiadnym spôsobom, ktorý nie je nevyhnutný alebo implicitný pre správne používanie Služby.

Používatelia nesmú najmä, ale bez obmedzenia, kopírovať, sťahovať, zdieľať (nad limity uvedené nižšie), upravovať, prekladať, transformovať, publikovať, prenášať, predávať, poskytovať sublicencie, upravovať, prenášať/prideľovať tretím stranám alebo vytvárať odvodené diela. z obsahu dostupného v tejto Aplikácii, ani neumožniť žiadnej tretej strane, aby tak urobila prostredníctvom Používateľa alebo jeho zariadenia, a to aj bez vedomia Používateľa.

Ak je to v tejto Aplikácii výslovne uvedené, Používateľ môže sťahovať, kopírovať a/alebo zdieľať určitý obsah dostupný prostredníctvom tejto Aplikácie na svoje výhradné osobné a nekomerčné použitie a za predpokladu, že autorské práva a všetky ostatné priradenia požadované Vlastníkom sú správne implementované. .

Akékoľvek platné zákonné obmedzenie alebo výnimka z autorských práv zostane nedotknutá.
Obsah poskytovaný používateľmi

Vlastník umožňuje používateľom nahrávať, zdieľať alebo poskytovať svoj vlastný obsah do tejto aplikácie.

Poskytnutím obsahu tejto Aplikácii používatelia potvrdzujú, že to majú zo zákona povolené a že neporušujú žiadne zákonné ustanovenia a/alebo práva tretích strán.

Ďalšie informácie o prijateľnom obsahu nájdete v časti týchto Podmienok, ktorá podrobne popisuje prijateľné spôsoby použitia.
Práva týkajúce sa obsahu poskytovaného používateľmi

Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že poskytnutím vlastného obsahu v tejto Aplikácii udeľujú Vlastníkovi nevýhradnú, plne platenú a bezplatnú licenciu na spracovanie takéhoto obsahu výlučne na účely prevádzky a údržby tejto Aplikácie, ako to zmluvne vyžaduje.

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Používatelia vzdávajú akýchkoľvek morálnych práv v súvislosti s obsahom, ktorý poskytujú tejto Aplikácii.

Používatelia berú na vedomie, prijímajú a potvrdzujú, že všetok obsah, ktorý poskytujú prostredníctvom tejto aplikácie, podlieha rovnakým všeobecným podmienkam stanoveným pre obsah tejto aplikácie.
Zodpovednosť za poskytnutý obsah

Používatelia sú výhradne zodpovední za akýkoľvek obsah, ktorý nahrajú, uverejnia, zdieľajú alebo poskytnú prostredníctvom tejto aplikácie. Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že vlastník takýto obsah nefiltruje ani nemoderuje.

Vlastník si však vyhradzuje právo odstrániť, vymazať alebo zablokovať takýto obsah podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odoprieť nahrávajúcemu Používateľovi prístup k tejto Aplikácii:

upon becoming aware of any (alleged) violation of these Terms, any third-party rights, or applicable law, based on such content;
if a notice of infringement of intellectual property rights is received;
if a notice of violation of a third party’s privacy, including their intimate privacy, is received;
upon order of a public authority; or
where the Owner is made aware that the content, while being accessible via this Application, may represent a risk for Users, third parties and/or the availability of the Service.

Odstránenie, vymazanie alebo zablokovanie obsahu neoprávňuje užívateľov, ktorí takýto obsah poskytli, alebo ktorí sú zaň zodpovední, na akékoľvek nároky na náhradu škody, náhradu škody alebo náhradu.

Používatelia súhlasia s tým, že ochránia vlastníka pred a proti akémukoľvek uplatnenému nároku a/alebo škode spôsobenej v dôsledku obsahu, ktorý poskytli alebo poskytli prostredníctvom tejto aplikácie.
Odstránenie obsahu z častí tejto aplikácie dostupnej cez App Store

Ak bude nahlásený obsah považovaný za nevhodný, bude do 24 hodín odstránený a Používateľovi, ktorý obsah poskytol, bude zakázané používať Službu.
Prístup k externým zdrojom

Prostredníctvom tejto aplikácie môžu mať používatelia prístup k externým zdrojom poskytovaným tretími stranami. Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že Vlastník nemá žiadnu kontrolu nad takýmito zdrojmi, a preto nezodpovedá za ich obsah a dostupnosť.

Podmienky vzťahujúce sa na akékoľvek zdroje poskytnuté tretími stranami, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na akékoľvek možné udelenie práv na obsah, vyplývajú z podmienok každej takejto tretej strany alebo, ak takéto neexistujú, z platného zákonného zákona.

Najmä v tejto aplikácii môžu používatelia vidieť reklamy poskytované tretími stranami. Vlastník nekontroluje ani nemoderuje reklamy zobrazované prostredníctvom tejto Aplikácie. Ak používatelia kliknú na akúkoľvek takúto reklamu, budú interagovať s akoukoľvek treťou stranou zodpovednou za túto reklamu.

Vlastník nezodpovedá za žiadne záležitosti vyplývajúce z takejto interakcie s tretími stranami, ako napríklad čokoľvek vyplývajúce z návštevy webových stránok tretích strán alebo používania obsahu tretích strán.
Prijateľné použitie

Túto Aplikáciu a Službu možno používať iba v rozsahu, na ktorý sú poskytované, v súlade s týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi.

Používatelia sú výhradne zodpovední za to, že ich používanie tejto aplikácie a/alebo služby neporušuje žiadne platné zákony, predpisy alebo práva tretích strán.

Vlastník si preto vyhradzuje právo prijať akékoľvek vhodné opatrenie na ochranu svojich oprávnených záujmov, vrátane odmietnutia prístupu Používateľov k tejto Aplikácii alebo Službe, ukončenia zmlúv, nahlásenia akéhokoľvek pochybenia vykonaného prostredníctvom tejto Aplikácie alebo Služby príslušným orgánom – napríklad súdnym alebo administratívne orgány – vždy, keď sa Používatelia zapoja alebo sú podozriví, že sa zapájajú do niektorej z nasledujúcich činností:

violate laws, regulations and/or these Terms;
infringe any third-party rights;
considerably impair the Owner’s legitimate interests;
offend the Owner or any third party.

"Povedať priateľovi"

Táto aplikácia dáva používateľom možnosť získať výhody, ak si na základe ich odporúčania akýkoľvek nový používateľ zakúpi produkt ponúkaný v tejto aplikácii.
Aby používatelia mohli využiť túto ponuku, môžu pozvať ostatných, aby si zakúpili produkty v tejto aplikácii, a to tak, že im pošlú kód povedzte priateľovi, ktorý im poskytne vlastník. Takéto kódy je možné uplatniť iba raz.
Ak pri kúpe Produktov v tejto Aplikácii niektorá z pozvaných osôb uplatní kód povedzte priateľovi, pozývajúci používateľ získa výhodu alebo výhodu (napríklad: zníženie ceny, doplnkovú službu, upgrade atď.) špecifikované v tejto Prihláške.
Kódy povedzte priateľovi môžu byť obmedzené na konkrétne produkty spomedzi produktov ponúkaných v tejto aplikácii.

Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť ponuku podľa vlastného uváženia.

Hoci sa na počet osôb, ktoré možno pozvať, nevzťahujú žiadne všeobecné obmedzenia, výška výhod alebo výhod, ktoré môže získať každý pozývajúci používateľ, môže byť obmedzená.
PODMIENKY PREDAJA
Platené produkty

Niektoré z Produktov poskytovaných v tejto Aplikácii ako súčasť Služby sú poskytované na základe platby.

Poplatky, trvanie a podmienky, ktoré sa vzťahujú na nákup takýchto produktov, sú opísané nižšie a vo vyhradených častiach tejto aplikácie.

Na nákup Produktov sa Používateľ musí zaregistrovať alebo prihlásiť do tejto Aplikácie.
Popis výrobku

Ceny, popisy alebo dostupnosť produktov sú uvedené v príslušných častiach tejto aplikácie a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Zatiaľ čo produkty v tejto aplikácii sú prezentované s najvyššou technicky možnou presnosťou, znázornenie v tejto aplikácii akýmikoľvek prostriedkami (vrátane prípadne grafického materiálu, obrázkov, farieb, zvukov) je len orientačné a nezahŕňa žiadnu záruku, pokiaľ ide o vlastnosti zakúpeného produktu.

Charakteristiky vybraného produktu budú načrtnuté počas procesu nákupu.
Proces nákupu

Všetky kroky od výberu Produktu až po odoslanie objednávky tvoria súčasť procesu nákupu.

Proces nákupu zahŕňa tieto kroky:

Users must choose the desired Product and verify their purchase selection.
After having reviewed the information displayed in the purchase selection, Users may place the order by submitting it.

Odoslanie objednávky

Keď Užívateľ odošle objednávku, platí nasledovné:

The submission of an order determines contract conclusion and therefore creates for the User the obligation to pay the price, taxes and possible further fees and expenses, as specified on the order page.
In case the purchased Product requires an action from the User, such as the provision of personal information or data, specifications or special wishes, the order submission creates an obligation for the User to cooperate accordingly.
Upon submission of the order, Users will receive a receipt confirming that the order has been received.

Všetky oznámenia súvisiace s popísaným nákupným procesom budú zasielané na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ na tieto účely uviedol.
ceny

Používatelia sú počas procesu nákupu a pred odoslaním objednávky informovaní o akýchkoľvek poplatkoch, daniach a nákladoch (vrátane prípadných nákladov na doručenie), ktoré im budú účtované.

Ceny v tejto aplikácii sú zobrazené:

either exclusive or inclusive of any applicable fees, taxes and costs, depending on the section the User is browsing.

Ponuky a zľavy

Vlastník môže ponúkať zľavy alebo špeciálne ponuky na nákup Produktov. Každá takáto ponuka alebo zľava bude vždy podliehať kritériám oprávnenosti a podmienkam stanoveným v príslušnej časti tejto žiadosti.

Ponuky a zľavy sú vždy poskytované podľa vlastného uváženia Vlastníka.

Opakované alebo opakujúce sa ponuky alebo zľavy nevytvárajú žiadny nárok/nárok alebo právo, ktoré by si používatelia mohli v budúcnosti uplatniť.

V závislosti od prípadu budú zľavy alebo ponuky platné len obmedzený čas alebo do vypredania zásob. Ak je ponuka alebo zľava časovo obmedzená, časové údaje sa vzťahujú na časové pásmo Vlastníka, ako je uvedené v detailoch umiestnenia Vlastníka v tomto dokumente, pokiaľ nie je uvedené inak.
kupóny

Ponuky alebo zľavy môžu byť založené na kupónoch.

Ak dôjde k porušeniu podmienok platných pre Kupóny, Majiteľ môže oprávnene odmietnuť plnenie svojich zmluvných povinností a výslovne si vyhradzuje právo podniknúť príslušné právne kroky na ochranu svojich práv a záujmov.

Bez ohľadu na nižšie uvedené ustanovenia majú vždy prednosť akékoľvek dodatočné alebo odlišné pravidlá vzťahujúce sa na používanie kupónu zobrazeného na príslušnej informačnej stránke alebo na samotnom kupóne.

Ak nie je uvedené inak, na používanie kupónov sa vzťahujú tieto pravidlá:

Each Coupon is only valid when used in the manner and within the timeframe specified on the website and/or the Coupon;
A Coupon may only be applied, in its entirety, at the actual time of purchase – partial use is not permitted;
Unless otherwise stated, single-use Coupons may only be used once per purchase and therefore may only be applied a single time even in cases involving installment-based purchases;
A Coupon cannot be applied cumulatively;
The Coupon must be redeemed exclusively within the time specified in the offer. After this period, the Coupon will automatically expire, precluding any possibility for the User to claim the relevant rights, including cash-out;
The User is not entitled to any credit/refund/compensation if there is a difference between the value of the Coupon and the redeemed value;
The Coupon is intended solely for non–commercial use. Any reproduction, counterfeiting and commercial trade of the Coupon is strictly forbidden, along with any illegal activity related to the purchase and/or use of the Coupon.

Spôsoby platby

Informácie týkajúce sa akceptovaných spôsobov platby sú sprístupnené počas procesu nákupu.

Niektoré spôsoby platby môžu byť dostupné len za dodatočných podmienok alebo poplatkov. V takýchto prípadoch možno súvisiace informácie nájsť vo vyhradenej časti tejto aplikácie.

Všetky platby sa spracovávajú nezávisle prostredníctvom služieb tretích strán. Preto táto aplikácia nezhromažďuje žiadne informácie o platbe – ako sú údaje o kreditnej karte – ale dostáva upozornenie až po úspešnom dokončení platby.

Ak platba dostupnými spôsobmi zlyhá alebo ju poskytovateľ platobných služieb odmietne, Vlastník nie je povinný objednávku splniť. Ak platba zlyhá alebo bude odmietnutá, Vlastník si vyhradzuje právo požadovať od Používateľa akékoľvek súvisiace výdavky alebo škody.
Platba ceny v splátkach

Platba kúpnej ceny môže byť uhradená v dvoch alebo viacerých splátkach, v lehotách uvedených na tejto Žiadosti alebo inak oznámených Vlastníkom.
Z tohto platobného modelu môžu byť vylúčené konkrétne produkty.
Ak Užívateľ nedodrží niektorý z termínov platby, celá dlžná čiastka sa stane okamžite splatnou.
Autorizácia pre budúcu platbu PayPal

Ak používatelia povolia funkciu PayPal, ktorá umožňuje budúce nákupy, táto aplikácia uloží identifikačný kód prepojený s účtom PayPal používateľov. Toto oprávňuje túto aplikáciu automaticky spracovávať platby za budúce nákupy alebo opakujúce sa splátky minulých nákupov.

Toto oprávnenie je možné kedykoľvek odvolať, a to buď kontaktovaním Vlastníka alebo zmenou používateľských nastavení, ktoré ponúka PayPal.
Nákup cez obchod s aplikáciami

Túto aplikáciu alebo konkrétne produkty dostupné na predaj prostredníctvom tejto aplikácie je potrebné zakúpiť prostredníctvom obchodu s aplikáciami tretej strany. Na prístup k takýmto nákupom musia Používatelia postupovať podľa pokynov uvedených v príslušnom internetovom obchode (napríklad „Apple App Store“ alebo „Google Play“), ktoré sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho používaného zariadenia.

Pokiaľ nie je uvedené inak, na nákupy uskutočnené prostredníctvom internetových obchodov tretích strán sa vzťahujú aj obchodné podmienky týchto tretích strán, ktoré v prípade akejkoľvek nezrovnalosti alebo konfliktu majú vždy prednosť pred týmito podmienkami.

Používatelia nakupujúci prostredníctvom takýchto internetových obchodov tretích strán si preto musia pozorne prečítať tieto obchodné podmienky a prijať ich.
Zachovanie vlastníctva produktu

Až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny Majiteľom sa žiadne objednané Produkty nestávajú majetkom Užívateľa.
Zachovanie užívacích práv

Používatelia nezískajú žiadne práva na používanie zakúpeného Produktu, kým Vlastník neobdrží celkovú kúpnu cenu.
Zmluvné právo na zrušenie

Vlastník udeľuje Používateľom zmluvné právo zrušiť nákup za podmienok popísaných v príslušnej časti tejto Aplikácie do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
Doprava
Doručovanie digitálneho obsahu

Ak nie je uvedené inak, digitálny obsah zakúpený v tejto Aplikácii sa doručuje prostredníctvom stiahnutia na zariadenie (zariadenia) zvolené používateľmi.

Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že na stiahnutie a/alebo používanie Produktu musia byť zamýšľané zariadenia a ich príslušný softvér (vrátane operačných systémov) legálne, bežne používané, aktuálne a v súlade so súčasným trhom. štandardy.

Používatelia berú na vedomie a akceptujú, že možnosť stiahnutia zakúpeného produktu môže byť časovo a priestorovo obmedzená.
Výkon služieb

Zakúpená služba bude vykonaná alebo sprístupnená v časovom rámci uvedenom v tejto žiadosti alebo tak, ako bolo oznámené pred odoslaním objednávky.
Trvanie zmluvy
Predplatné

Predplatné umožňuje Používateľom dostávať Produkt nepretržite alebo pravidelne v priebehu času. Podrobnosti týkajúce sa typu predplatného a ukončenia sú uvedené nižšie.
Neotvorené odbery

Platené predplatné sa začína dňom prijatia platby Vlastníkom.

Aby si používatelia zachovali predplatné, musia včas zaplatiť požadovaný opakujúci sa poplatok. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k prerušeniu služby.
Predplatné spravované cez Apple ID

Používatelia sa môžu prihlásiť na odber Produktu pomocou Apple ID priradeného k ich účtu Apple App Store pomocou príslušného procesu v tejto Aplikácii. Používatelia to pritom berú na vedomie a akceptujú to

any payment due shall be charged to their Apple ID account;
subscriptions are automatically renewed for the same duration unless the User cancels at least 24 hours before the current period expires;
any and all fees or payments due for renewal will be charged within 24-hours before the end of the current period;
subscriptions can be managed or cancelled in the Users’ Apple App Store account settings.

Vyššie uvedené má prednosť pri akomkoľvek konfliktnom alebo odlišnom ustanovení týchto podmienok.
Ukončenie

Predplatné je možné ukončiť odoslaním jasného a jednoznačného oznámenia o ukončení Majiteľovi pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente alebo – ak je to vhodné – pomocou príslušných ovládacích prvkov v tejto Aplikácii.
Ukončenie predplatného na dobu neurčitú

Predplatné na dobu neurčitú možno kedykoľvek ukončiť zaslaním jasného a jednoznačného oznámenia o ukončení Majiteľovi pomocou kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente alebo – ak je to vhodné – pomocou príslušných ovládacích prvkov v tejto Aplikácii.

Výpovede nadobudnú účinnosť 7 dní po tom, čo Vlastník obdrží oznámenie o výpovedi.
Užívateľské práva
Právo na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ neplatia výnimky, Užívateľ môže byť oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej nižšie (zvyčajne 14 dní), a to z akéhokoľvek dôvodu a bez udania dôvodu. Používatelia sa môžu dozvedieť viac o podmienkach odstúpenia od zmluvy v tejto časti.
Na koho sa právo na odstúpenie vzťahuje

Pokiaľ nie je nižšie uvedená žiadna uplatniteľná výnimka, používateľom, ktorí sú európskymi spotrebiteľmi, sa podľa pravidiel EÚ udeľuje zákonné právo na odstúpenie od zmlúv uzavretých online (zmluvy uzavreté na diaľku) v stanovenej lehote, ktorá sa vzťahuje na ich prípad, a to z akéhokoľvek dôvodu a bez odôvodnenia.

Používatelia, ktorí nespĺňajú túto kvalifikáciu, nemôžu využívať práva opísané v tejto časti.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musia používatelia zaslať vlastníkovi jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy.

Na tento účel môžu Používatelia použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný v časti „definície“ tohto dokumentu. Používatelia však môžu vyjadriť svoj úmysel odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Aby používatelia dodržali termín, v ktorom môžu toto právo uplatniť, musia odoslať oznámenie o odstúpení pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kedy uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy?

Regarding the purchase of a service, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

In case of purchase of a digital content not supplied in a tangible medium, the withdrawal period expires 14 days after the day that the contract is entered into, unless the User has waived the withdrawal right.

Účinky stiahnutia z trhu

Používateľom, ktorí správne odstúpia od zmluvy, vlastník vráti všetky platby uhradené vlastníkovi, vrátane prípadných platieb pokrývajúcich náklady na doručenie.

Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z výberu konkrétneho spôsobu doručenia iného ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaného Vlastníkom však nebudú preplatené.

Takéto vrátenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Vlastník informovaný o rozhodnutí Užívateľa odstúpiť od zmluvy. Ak sa s Používateľom nedohodne inak, náhrady sa uskutočnia rovnakým platobným prostriedkom, aký bol použitý na spracovanie počiatočnej transakcie. V žiadnom prípade nevzniknú Používateľovi v dôsledku takejto náhrady žiadne náklady ani poplatky.
…o nákupe služieb

Ak Používateľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo požiadal o vykonanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, používateľ zaplatí Vlastníkovi sumu, ktorá je úmerná časti poskytnutej služby.

Takáto platba bude vypočítaná na základe zmluvne dohodnutého poplatku a bude úmerná časti poskytnutej služby do času, keď Užívateľ odstúpi, v porovnaní s úplným pokrytím zmluvy.
UK Užívateľské práva
Právo na zrušenie

Pokiaľ sa neuplatňujú výnimky, používatelia, ktorí sú spotrebiteľmi v Spojenom kráľovstve, majú zákonné právo na zrušenie podľa práva Spojeného kráľovstva a môžu byť oprávnení odstúpiť od zmlúv uzatvorených online (zmluvy na diaľku) v lehote uvedenej nižšie (zvyčajne 14 dní), z akéhokoľvek dôvodu a bez odôvodnenia.

Používatelia, ktorí sa nekvalifikujú ako spotrebitelia, nemôžu využívať práva opísané v tejto časti. Používatelia sa môžu dozvedieť viac o podmienkach zrušenia v tejto časti.
Uplatnenie práva na zrušenie

Na uplatnenie svojho práva na zrušenie musia Používatelia zaslať Majiteľovi jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môžu Používatelia použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný v časti „definície“ tohto dokumentu. Používatelia však môžu vyjadriť svoj úmysel odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Aby používatelia dodržali termín, v ktorom môžu toto právo uplatniť, musia odoslať oznámenie o odstúpení pred uplynutím lehoty na zrušenie. Kedy uplynie lehota na zrušenie?

Regarding the purchase of goods, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – takes physical possession of the goods.
Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately or in case of purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the cancellation period expires 14 days after the day on which the User or a third party – other than the carrier and designated by the User – acquires physical possession of the last good, lot or piece.

Účinky zrušenia

Používateľom, ktorí správne odstúpia od zmluvy, vlastník vráti všetky platby uhradené vlastníkovi, vrátane prípadných platieb pokrývajúcich náklady na doručenie.

Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z výberu konkrétneho spôsobu doručenia iného ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaného Vlastníkom však nebudú preplatené.

Takéto vrátenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Vlastník informovaný o rozhodnutí Užívateľa odstúpiť od zmluvy. Ak sa s Používateľom nedohodne inak, náhrady sa uskutočnia rovnakým platobným prostriedkom, aký bol použitý na spracovanie počiatočnej transakcie. V žiadnom prípade nevzniknú Používateľovi v dôsledku takejto náhrady žiadne náklady ani poplatky.
…o kúpe fyzického tovaru

Pokiaľ majiteľ neponúkol vyzdvihnutie tovaru, užívatelia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, zašlú tovar späť alebo ho odovzdajú Vlastníkovi alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru. na ktorom oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Lehota je dodržaná, ak je tovar odovzdaný dopravcovi, alebo inak vrátený ako je uvedené vyššie, pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Náhrada môže byť zadržaná až do prijatia tovaru, alebo kým používatelia neposkytnú dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Používatelia sú zodpovední len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom mimo toho, čo je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Užívateľ.
Brazílske používateľské práva
Právo na ľútosť

Pokiaľ nie je nižšie uvedená príslušná výnimka, používatelia, ktorí sú v Brazílii spotrebiteľmi, majú podľa brazílskeho práva zákonné právo na ľútosť. To znamená, že Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmlúv uzatvorených online (zmluvy uzatvorené na diaľku alebo akékoľvek zmluvy podpísané mimo prevádzkových priestorov) do siedmich (7) dní odo dňa uzavretia zmluvy alebo prevzatia produktu alebo služby, z akéhokoľvek dôvodu a bez odôvodnenia. Používatelia, ktorí sa nekvalifikujú ako spotrebitelia, nemôžu využívať práva opísané v tejto časti. Právo na ľútosť môže spotrebiteľ uplatniť prostredníctvom kontaktných kanálov uvedených na začiatku tohto dokumentu a v súlade s pokynmi v tejto časti.
Uplatnenie práva na ľútosť

Aby mohli používatelia uplatniť svoje právo na ľútosť, musia zaslať vlastníkovi jednoznačné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy. Na tento účel môžu Používatelia použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný v časti „definície“ tohto dokumentu. Používatelia však môžu vyjadriť svoj úmysel odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Aby používatelia dodržali termín, v ktorom môžu toto právo uplatniť, musia odoslať oznámenie o ľútosti pred uplynutím lehoty na poľutovanie. Kedy uplynie lehota na ľútosť?

Regarding the purchase of goods, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier – receives the goods.

Regarding the purchase of several goods ordered together but delivered separately, or in case of the purchase of a single good consisting of multiple lots or pieces delivered separately, the regret period expires seven (7) days after the day on which the User or a third party designated by the User – other than the carrier receives the last good, lot or piece.

Účinky ľútosti

Používateľom, ktorí správne odstúpia od zmluvy, vlastník vráti všetky platby uhradené vlastníkovi, vrátane prípadných platieb pokrývajúcich náklady na doručenie.

Akékoľvek dodatočné náklady vyplývajúce z výberu konkrétneho spôsobu doručenia iného ako najlacnejší typ štandardného doručenia ponúkaného Vlastníkom však nebudú preplatené.

Takéto vrátenie peňazí sa uskutoční bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Vlastník informovaný o rozhodnutí Užívateľa odstúpiť od zmluvy alebo o skutočnom vrátení produktu, podľa toho, čo nastane neskôr. Ak sa s Používateľom nedohodne inak, náhrady sa uskutočnia rovnakým platobným prostriedkom, aký bol použitý na spracovanie počiatočnej transakcie. V žiadnom prípade nevzniknú Používateľovi v dôsledku takejto náhrady žiadne náklady ani poplatky.
…o kúpe fyzického tovaru

Pokiaľ majiteľ neponúkol vyzdvihnutie tovaru, užívatelia bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, zašlú tovar späť alebo ho odovzdajú Vlastníkovi alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru. na ktorom oznámili svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Lehota je dodržaná, ak je tovar odovzdaný dopravcovi, alebo inak vrátený ako je uvedené vyššie, pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Náhrada môže byť zadržaná až do prijatia tovaru alebo kým používatelia neposkytnú dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.

Používatelia sú zodpovední len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom mimo toho, čo je nevyhnutné na zistenie jeho povahy, vlastností a fungovania.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Vlastník.
záruky
Záruka vrátenia peňazí za tovar

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné zákonné práva, Vlastník poskytuje Používateľom právo zrušiť nákup, s ktorým nie sú spokojní, a získať vrátenie peňazí do 15 dní odo dňa doručenia zakúpeného tovaru.

Vlastník vráti cenu zakúpeného Produktu rovnakým spôsobom platby ako pri pôvodnej transakcii.
Aby bolo možné toto právo využiť, musia používatelia zaslať jednoznačné oznámenie vlastníkovi. Aj keď sa nevyžaduje motivácia, používatelia sú žiadaní, aby uviedli dôvod, prečo si uplatňujú záruku vrátenia peňazí.

V rovnakej lehote uvedenej vyššie sú užívatelia tiež povinní vrátiť zakúpený tovar Majiteľovi na vlastné náklady a uistiť sa, že je nepoškodený, čistý a vhodný na ďalší predaj. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale.
Majiteľ pri prevzatí tovaru overí, že sú splnené všetky podmienky záruky vrátenia peňazí, a ak áno, vráti kúpnu cenu.
Záruka vrátenia peňazí za služby

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné zákonné práva, Vlastník poskytuje Používateľom právo zrušiť nákup služby, s ktorou nie sú spokojní, a získať vrátenie peňazí do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Vlastník vráti cenu zakúpeného Produktu rovnakým spôsobom platby ako pri pôvodnej transakcii.
Aby bolo možné toto právo využiť, musia používatelia zaslať jednoznačné oznámenie vlastníkovi. Aj keď sa nevyžaduje motivácia, používatelia sú žiadaní, aby uviedli dôvod, prečo si uplatňujú záruku vrátenia peňazí.

Po prijatí takéhoto oznámenia Vlastník overí, či sú splnené všetky podmienky vzťahujúce sa na záruku vrátenia peňazí, a ak áno, vráti kúpnu cenu. V tomto prípade už Používatelia nebudú mať prístup k zakúpenej službe.
Zodpovednosť a odškodnenie

Ak nie je výslovne uvedené alebo dohodnuté s Používateľmi inak, zodpovednosť Vlastníka za škody v súvislosti s plnením Zmluvy je vylúčená, obmedzená a/alebo znížená v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.
Austrálski používatelia
Obmedzenie zodpovednosti

Nič v týchto podmienkach nevylučuje, neobmedzuje ani neupravuje žiadnu záruku, podmienku, záruku, právo alebo nápravu, ktorú môže mať používateľ podľa zákona o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch z roku 2010 (Cth) alebo inej podobnej legislatívy štátu a územia a ktorú nemožno vylúčiť, obmedziť alebo upraviť. (nevylúčiteľné právo). V najväčšom rozsahu povolenom zákonom je naša zodpovednosť voči Používateľovi, vrátane zodpovednosti za porušenie nevylúčiteľného práva a zodpovednosti, ktorá nie je inak vylúčená podľa týchto Podmienok používania, obmedzená na základe vlastného uváženia Vlastníka na - vykonanie služieb alebo zaplatenie nákladov na opätovné dodanie služieb.
Používatelia v USA
Zrieknutie sa záruk

Táto aplikácia je poskytovaná výlučne na základe „tak ako je“ a „ako je k dispozícii“. Používanie Služby je na vlastné riziko Používateľov. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa Vlastník výslovne zrieka všetkých podmienok, vyhlásení a záruk – či už výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek implicitnej záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovanie práv tretích osôb. Žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, získaná používateľom od vlastníka alebo prostredníctvom Služby, nebude vytvárať žiadnu záruku, ktorá tu nie je výslovne uvedená.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného vlastník, jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií, funkcionári, riaditelia, zástupcovia, spoločníci, partneri, dodávatelia a zamestnanci nezaručujú, že obsah je presný, spoľahlivý alebo správny; že Služba bude spĺňať požiadavky Používateľov; že Služba bude dostupná v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste, neprerušovaná alebo bezpečná; že všetky chyby alebo chyby budú opravené; alebo že Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Akýkoľvek obsah stiahnutý alebo inak získaný prostredníctvom používania Služby sa sťahuje na vlastné riziko používateľov a používatelia sú výlučne zodpovední za akékoľvek poškodenie počítačového systému alebo mobilného zariadenia Používateľov alebo stratu údajov, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto sťahovania alebo používania Používateľmi. servis.

Vlastník nezaručuje, neschvaľuje, nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť za žiadny produkt alebo službu inzerovanú alebo ponúkanú treťou stranou prostredníctvom Služby alebo akejkoľvek webovej stránky alebo služby s hypertextovým odkazom a Vlastník nebude stranou ani žiadnym spôsobom nebude monitorovať žiadne transakcie medzi Používateľmi a poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán.

Služba sa môže stať nedostupnou alebo nemusí správne fungovať s webovým prehliadačom, mobilným zariadením a/alebo operačným systémom Používateľov. Vlastník nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek vnímané alebo skutočné škody vyplývajúce z obsahu Služby, prevádzky alebo používania tejto Služby.

Federálne zákony, niektoré štáty a iné jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie a obmedzenie určitých implicitných záruk. Vyššie uvedené výnimky sa nemusia vzťahovať na Používateľov. Táto zmluva poskytuje používateľom špecifické zákonné práva a používatelia môžu mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu. Vylúčenia zodpovednosti a vylúčenia podľa tejto zmluvy sa neuplatňujú v rozsahu zakázanom príslušnými zákonmi.
Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vlastník a jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, funkcionári, riaditelia, zástupcovia, spoločníci, partneri, dodávatelia a zamestnanci nebudú v žiadnom prípade zodpovední za

any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available through the Service; and/or
the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

Tento oddiel o obmedzení zodpovednosti sa bude uplatňovať v najväčšom rozsahu povolenom zákonom v príslušnej jurisdikcii, či už je údajná zodpovednosť založená na zmluve, deliktu, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti alebo na akomkoľvek inom základe, aj keď spoločnosť bola upozornená na možnosť takejto zodpovednosti. poškodenie.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, preto sa vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia nemusia vzťahovať na používateľa. Podmienky poskytujú Používateľovi špecifické zákonné práva a Používateľ môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Vylúčenia zodpovednosti, vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti podľa podmienok sa nevzťahujú na rozsah, ktorý zakazujú platné zákony.
Odškodnenie

Používateľ súhlasí s tým, že bude chrániť, odškodniť a ochrániť vlastníka a jeho dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, spolupracovníkov, partnerov, dodávateľov a zamestnancov pred a proti všetkým nárokom alebo požiadavkám, škodám, záväzkom, stratám, záväzkom. , náklady alebo dlh a výdavky vrátane, ale nie výlučne, právnych poplatkov a výdavkov, ktoré z toho vyplývajú

User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
User’s wilful misconduct; or
statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by applicable law.

Spoločné ustanovenia
Žiadne vzdanie sa

Ak vlastník neuplatní akékoľvek právo alebo ustanovenie podľa týchto podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa akéhokoľvek takéhoto práva alebo ustanovenia. Žiadne zrieknutie sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky.
Prerušenie služby

Pre zabezpečenie čo najlepšej úrovne služieb si Vlastník vyhradzuje právo prerušiť Službu z dôvodu údržby, aktualizácií systému alebo akýchkoľvek iných zmien, pričom o tom bude Používateľov primerane informovať.

V medziach zákona sa Vlastník môže rozhodnúť aj o pozastavení alebo úplnom ukončení Služby. Ak sa služba preruší, vlastník bude spolupracovať s používateľmi, aby im umožnil stiahnuť osobné údaje alebo informácie, a bude rešpektovať práva používateľov týkajúce sa pokračujúceho používania produktu a/alebo kompenzácie, ako to ustanovuje príslušný zákon.

Okrem toho služba nemusí byť dostupná z dôvodov mimo primeranej kontroly Vlastníka, ako sú udalosti „vyššej moci“ (poruchy infraštruktúry alebo výpadky atď.).
Predaj služby

Používatelia nesmú reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť tejto aplikácie a jej služby bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka, udeleného buď priamo, alebo prostredníctvom legitímneho programu ďalšieho predaja.
Ochrana osobných údajov

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní svojich osobných údajov, používatelia si môžu prečítať zásady ochrany osobných údajov tejto aplikácie.
Práva duševného vlastníctva

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konkrétnejšie ustanovenia týchto podmienok, akékoľvek práva duševného vlastníctva, ako sú autorské práva, práva k ochranným známkam, patentové práva a práva na dizajn súvisiace s touto aplikáciou, sú výhradným vlastníctvom Vlastníka alebo jeho poskytovateľov licencií a podliehajú ochrane poskytovanej platné zákony alebo medzinárodné zmluvy týkajúce sa duševného vlastníctva.

Všetky ochranné známky – nominálne alebo obrazové – a všetky ostatné známky, obchodné názvy, servisné známky, slovné známky, ilustrácie, obrázky alebo logá objavujúce sa v súvislosti s touto aplikáciou sú a zostávajú výhradným vlastníctvom Vlastníka alebo jeho poskytovateľov licencií a podliehajú na ochranu poskytovanú platnými zákonmi alebo medzinárodnými zmluvami týkajúcimi sa duševného vlastníctva.
Zmeny týchto podmienok

Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo inak upraviť tieto Podmienky. V takýchto prípadoch bude Vlastník o týchto zmenách vhodne informovať Užívateľa.

Takéto zmeny budú mať vplyv len na vzťah s používateľom od dátumu, ktorý bude oznámený používateľom.

Pokračovanie v používaní Služby bude znamenať, že používateľ súhlasí s upravenými podmienkami. Ak si používatelia neželajú byť viazaní zmenami, musia prestať používať Službu a môžu ukončiť zmluvu.

Vzťah pred prijatím Používateľa bude upravovať príslušná predchádzajúca verzia. Používateľ môže získať akúkoľvek predchádzajúcu verziu od Vlastníka.

Ak to vyžaduje zákon, Vlastník vopred informuje Používateľov o tom, kedy upravené Podmienky nadobudnú účinnosť.
Postúpenie zmluvy

Vlastník si vyhradzuje právo previesť, postúpiť, disponovať nováciou alebo subdodávateľsky akékoľvek alebo všetky práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok, berúc do úvahy oprávnené záujmy Užívateľa. Ustanovenia týkajúce sa zmien týchto Podmienok budú platiť primerane.

Užívatelia nesmú postúpiť alebo previesť svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu Vlastníka.
Kontakty

Všetka komunikácia súvisiaca s používaním tejto aplikácie musí byť odoslaná pomocou kontaktných informácií uvedených v tomto dokumente.
Deliteľnosť

Ak by sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považovalo alebo sa stalo neplatným alebo nevymáhateľným podľa platných právnych predpisov, neplatnosť alebo nevymáhateľnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
Používatelia v USA

Akékoľvek takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie bude interpretované, vykladané a reformované v rozsahu primerane požadovanom, aby bolo platné, vykonateľné a v súlade s jeho pôvodným zámerom. Tieto Podmienky predstavujú celú Zmluvu medzi Používateľmi a Vlastníkom vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy a nahrádzajú všetku ostatnú komunikáciu, vrátane, ale nie výlučne, všetkých predchádzajúcich dohôd medzi stranami s ohľadom na takýto predmet. Tieto Podmienky sa budú uplatňovať v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.
Používatelia EÚ

Ak by niektoré ustanovenie týchto podmienok bolo alebo sa považovalo za neplatné, neplatné alebo nevymáhateľné, zmluvné strany urobia všetko pre to, aby sa priateľskou cestou dohodli na platných a vykonateľných ustanoveniach, čím nahradia neplatné, neplatné alebo nevynútiteľné časti.
V prípade, že tak neurobíte, neplatné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia budú nahradené platnými zákonnými ustanoveniami, ak je to povolené alebo stanovené príslušnými zákonmi.

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, neplatnosť, neplatnosť alebo nemožnosť vymáhať konkrétne ustanovenie týchto Podmienok neruší celú Zmluvu, pokiaľ oddelené ustanovenia nie sú podstatné pre Zmluvu alebo nie sú také dôležité, že by strany neboli uzavreté. zmluvu, ak by vedeli, že ustanovenie nebude platné, alebo v prípadoch, keď by sa ostatné ustanovenia premietli do neprijateľných ťažkostí pre ktorúkoľvek zo strán.
Vládny zákon

Tieto Podmienky sa riadia právom miesta, kde má Vlastník sídlo, ako je uvedené v príslušnej časti tohto dokumentu, bez ohľadu na konflikt právnych zásad.
Prevaha vnútroštátneho práva

Bez ohľadu na vyššie uvedené však platí, že ak právo krajiny, v ktorej sa Používateľ nachádza, poskytuje vyšší štandard ochrany spotrebiteľa, takéto vyššie štandardy majú prednosť.
Miesto jurisdikcie

Výlučnú právomoc rozhodovať o akomkoľvek spore vyplývajúcom z týchto Podmienok alebo súvisiacich s týmito Podmienkami majú súdy v mieste, kde má Vlastník sídlo, ako je uvedené v príslušnej časti tohto dokumentu.
Výnimka pre spotrebiteľov v Európe

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na žiadnych používateľov, ktorí sa kvalifikujú ako európski spotrebitelia, ani na spotrebiteľov so sídlom v Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku, Nórsku alebo na Islande.
Riešenie sporov
Priateľské riešenie sporov

Užívatelia môžu akékoľvek spory predkladať Vlastníkovi, ktorý sa ich pokúsi vyriešiť priateľsky.

Zatiaľ čo právo Používateľov na právne kroky zostane vždy nedotknuté, v prípade akejkoľvek kontroverzie týkajúcej sa používania tejto Aplikácie alebo Služby, Používateľov prosíme, aby kontaktovali Vlastníka na kontaktných údajoch uvedených v tomto dokumente.

Užívateľ môže podať sťažnosť vrátane stručného popisu a prípadne podrobností súvisiacej objednávky, nákupu alebo účtu na e-mailovú adresu Vlastníka uvedenú v tomto dokumente.

Vlastník reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní od jej doručenia.
Online riešenie sporov pre spotrebiteľov

Európska komisia vytvorila online platformu na alternatívne riešenie sporov, ktorá uľahčuje mimosúdny spôsob riešenia sporov súvisiacich a vyplývajúcich z online predajných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb.

V dôsledku toho môže každý európsky spotrebiteľ alebo spotrebiteľ so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku použiť takúto platformu na riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré boli uzavreté online. Platforma je dostupná na nasledujúcom odkaze.
Definície a právne odkazy
Táto aplikácia (alebo táto aplikácia)

Majetok, ktorý umožňuje poskytovanie Služby.
Dohoda

Akýkoľvek právne záväzný alebo zmluvný vzťah medzi Vlastníkom a Používateľom, ktorý sa riadi týmito Podmienkami.
brazílsky (alebo brazílsky)

Platí tam, kde sa používateľ bez ohľadu na národnosť nachádza v Brazílii.
Firemný používateľ

Každý Používateľ, ktorý sa nekvalifikuje ako Spotrebiteľ.
Kupón

Akýkoľvek kód alebo voucher v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý umožňuje Užívateľovi zakúpiť Produkt za zvýhodnenú cenu.
Európa (alebo Európa)

Platí tam, kde sa používateľ bez ohľadu na národnosť nachádza v EÚ.
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresované:

TCS – The Ceramic School GmbH, Höhenstraße 15, Feldkirchen, Korutánsko, 9560, Rakúsko DIČ: ATU76323168
office@ceramic.school

Oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy o predaji nasledovného tovaru/poskytnutia nasledujúcej služby:

_________________________________ (uveďte popis tovarov/služieb, ktoré sú predmetom príslušného odstúpenia od zmluvy)

Ordered on: _____________________________________________ (insert the date)
Received on: _____________________________________________ (insert the date)
Name of consumer(s):_____________________________________________
Address of consumer(s):_____________________________________________
Date: _____________________________________________

(podpíšte, ak je tento formulár oznámený v papierovej forme)
Majiteľ (alebo my)

Označuje fyzickú osobu (osoby) alebo právnickú osobu, ktorá poskytuje túto Aplikáciu a/alebo Službu Používateľom.
Produkt

Tovar alebo služba dostupná na nákup prostredníctvom tejto aplikácie, ako napríklad fyzický tovar, digitálne súbory, softvér, rezervačné služby atď.

Predaj Produktov môže byť súčasťou Služby.
Služba sa

Služba poskytovaná touto Aplikáciou, ako je popísaná v týchto Podmienkach a v tejto Aplikácii.
Podmienky

Všetky ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na používanie tejto aplikácie a/alebo služby, ako je opísané v tomto dokumente, vrátane akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentov alebo zmlúv, a ktoré sú z času na čas aktualizované.
Spojené kráľovstvo (alebo Spojené kráľovstvo)

Platí tam, kde sa používateľ bez ohľadu na národnosť nachádza v Spojenom kráľovstve.
Používateľ (alebo vy)

Označuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa túto aplikáciu.
Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je každý Používateľ, ktorý sa ako taký kvalifikuje podľa platných zákonov.

Posledná aktualizácia: 14. júna 2023